Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 4, Number 4, 1999

 

Radioterapia nowotworów układu chłonnego

Korzeniowski S.
p. 85-86

Postępy diagnostyki patologicznej nowotworów układu chłonnego

Mioduszewska O.
p. 86-86

Wysokodawkowana chemioterapia w leczeniu chłoniaków

Skotnicki A, Jurczak W, Mensah P, Nowak W.
p. 86-87

Radioterapia chłoniaków wieku dziecięcego

Skowrońska-Gardas A.
p. 87-87

Miejsce radioterapii w leczeniu chorych na pierwotne chłoniaki śródpiersia o wysokim stopniu złośliwości histologicznej

Krzyżanowska J, Meder J, Brzeska B, Lampka E, Osiadacz W, Walczewski J, Mioduszewska O.
p. 87-88

Wyniki leczenia u chorych na chłoniaki nieziarnicze o pośrednim i wysokim stopniu złośliwości po chemioterapii MACOP-B lub VACOP-B i radioterapii. Analiza czynników prognostycznych i próba oceny roli radioterapii

Sas-Korczyńska B, Korzeniowski S, Radkowski A, Skołyszewski J, Rychlik U.
p. 88-89

Taktyka postępowania u chorych na chłoniaki złośliwe mózgu - doświadczenia własne

Lampka E, Tajer J, Borawska A, Walewski J, Meder J, Leszczyk Cz, Mioduszewska O.
p. 89-89

Ocena wyników leczenia samodzielną radioterapią chorych na ziarnicę złośliwą w stopniach klinicznego zaawansowania I-IIIA leczonych w latach 1978-1993

Meder J, Lampka E, Osiadacz W, Brzeska B, Fijuth J, Kawecki A, Łyczek J, Tajer J.
p. 89-90

Wyniki skojarzonego leczenia chorych na niezaawansowaną ziarnicę złośliwą z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi

Dyduch M, Radkowski A, Korzeniowski S, Skołyszewski J.
p. 90-90

Wstępna ocena skuteczności i powikłań leczenia metodą skojarzoną chorych na ziarnicę złośliwą (chemioterapia MOPP/ABV + radioterapia)

Meder J, Lampka E, Osiadacz W, Walewski J, Brzeska B, Tajer J, Kawecki A.
p. 90-91

Ocena wyników leczenia metodą skojarzoną (chemioterapia 6x MOPP z uzupełniającym napromienianiem) chorych na ziarnicę złośliwą w stopniu zaawansowania I-IIIA

Meder J, Osiadacz W, Brzeska B, Lampka E, Tajer J, Kawecki A, Łyczek J.
p. 91-91

Towards a new legal framework for radiotherapy in the EU member states: Is there a scope for harmonisation? Can ESTRO contribute?

Heeren G.
p. 91-92

Total body irradiation

Barett A.
p. 92-106

New advences in biology and modern treatment of Hodgkin's disease

Dieh V.
p. 106-106

Localised and advanced Hodgkin's disease: toward a common strategy? An EORTC lymphoma Group point of view

Carde P.
p. 106-107

New approaches to follicular lymphoma

Rohatiner AZS.
p. 107-107

Wyniki leczenia ziarnicy złośliwej w stopniu klinicznym od I do IV w materiale Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Pietrusińska E, Lebioda A, Ziółkowska E, Windorbska W.
p. 108-108

Taktyka postępowania u kobiet w ciąży z rozpoznaną ziarnicą złośliwą - doświadczenia własne

Meder J, Lampka E, Kawecki A, Łyczek J, Dębski R, Kawczyńska M, Walewski J.
p. 108-108

Radioterapia ziarnicy złośliwej u dzieci w materiale I Zakładu Teleradioterapii Centrum

Skowrońska-Gardas A, Chojnacka M, Pędziwiatr K.
p. 109-109

Typ z przewagą limfocytów ziarnicy złośliwej: czy wymaga odmiennego leczenia?

Radkowski A, Kokoszka A, Rysz B, Urbańska M.
p. 109-110

Analiza wczesnych i późnych powikłań w grupie chorych leczonych na ziarnicę złośliwą w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 1994-1998

Lampka E, Meder J, Osiadacz W, Tajer J, Brzeska B, Walewski J, Kawecki A.
p. 110-110

Problem oceny wczesnej kardiotoksyczności u chorych na nowotwory układu chłonnego

Osiadacz W, Miśkiewicz Z, Lampka E, Brzeska B, Tajer J, Meder J.
p. 110-111

Wynik leczenia skojarzonego chorych na ziarnicę złośliwą wg protokołu AMA + RT

Meder J, Brzeska B, Osiadacz W, Lampka E, Kawecki A, Fijuth J, Łyczek J.
p. 111-111

Błędy i pomyłki w radioterapii, ale nigdy w moim zakładzie

Maciejewski B.
p. 111-111

Zewnętrzny audit dozymetryczny wiązek fotonowych nowych aparatów teleradioterapii stosowanych w COOK

Waligórski M, Polak B, Lesiek J, Byrski E.
p. 111-112

Weryfikacja obliczeń dawek wykonywanych za pomocą systemu CadPlan

Lesiak J, Gorączko A, Bubula E, Waligórski M.
p. 112-113

Sprawdzenie poprawności ustawiania pól napromieniania jako element kontroli jakości radioterapii

Rembielak A, Grządziel A, Ślosarek K.
p. 113-113

Kontrola jakości (QC) komputerowych systemów planowania radioterapii

Dąbrowska R, Morawska M, Bulski W.
p. 113-114

Dynamiczna Modulacja Intensywności Dawki jako nowa i przełomowa technika współczesnej radioterapii - algorytm Spirou - Convery - Svensson

Sieradzki G.
p. 114-114

Zastosowanie stereotaktycznej radioterapii w guzach OUN

Fijuth J.
p. 115-115

Zastosowanie asymetrycznych kolimatorów w radioterapii nowotworów oczodołu przy nieusuniętej gałce ocznej.

Kukołowicz P, Wieczorek A, Sadowska E, Góźdź S, Kuszewski T, Selerski B
p. 115-116

Porównanie rozkładu dawek w ciele chorego podczas napromienianiania całego ciała w technice radioterapiiCo-60 i akceleratorem X 15 MeV.

Malicki J, Kosicka G, Stryczyńska G, Wachowiak J
p. 116-116

Dynamiczny kolimator wielolistkowy - nowe możliwości konformalnej radioterapii.

Ślosarek K
p. 116-116

Gdzie możemy oczekiwać uzyskania zysku terapeutycznego w wyniku zastosowania CRT?

Nawrocki S, Milecki P, Stryczyńska G
p. 117-117

Kalibracja źródła irydowego - analiza 3 różnych metod pomiarowych.

Kabacińska R, Jastrzębski M, Makarewicz R, Drzewiecka B
p. 117-117

Ocena porównawcza dwu metod obliczania dawek w odbytnicy podczas śródjamowej brachyterapii (BT) chorych na raka szyjki i trzonu macicy.

Serkies K, Badzio A, Kobierska A, Jereczek-Fossa B, Sawicki T, Tarnawska Z, Nowak R, Szewczyk P, Jassem J
p. 118-118

Napromienianie elektronami skóry całego ciała w przebiegu mycosis fungoides.

Jarema M, Lewocki M, Rubik A, Boehlke M, Rogowska D, Marzęcki Z, Kubrak J
p. 118-119

Wyniki leczenia niepowodzeń u chorych z rozpoznaniem ziarnicy złośliwej w materiale Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Pietrusińska E, Ziółkowska E, Lebioda A, Windorbska W
p. 119-119

Zakażenie wirusem Epsteina-Barr w ziarnicy złośliwej. Ocena korelacji między ekspresją LMP-1 w komórkach Hodgkina i Reed-Sternberga, a ekspresją BCL-2.

Matecka-Nowak M, Markowska J, Warchol JB
p. 119-120

Pierwotne chłoniaki noso-i orogardła.

Tajer J, Brzeska B, Lampka E, Osiadacz W, Meder J, Walewski J
p. 120-120

Pierwotne chłoniaki kości (PChK).

Tajer J, Lampka E, Brzeska E, Osiadacz W, Meder J
p. 120-121

Izolowany szpiczak kości tkanek miękkich.

Tajer J, Lampka E, Brzeska B, Osiadacz W, Meder J, Walewski J
p. 121-121

Chłoniak złośliwy szyjki macicy.

Sobotkowski J, Grzelak M, Pietraszak A
p. 121-122

Rola radioterapii w kompleksowym leczeniu chorych na szpiczaka.

Brzeska A, Tajer J, Osiadacz W, Lampka E,Krzyżanowska B, Trzaska B, Meder J
p. 122-122

Wstępna ocena wyników i toksyczności leczenia chorych na ziarnicę złośliwą, u których zastosowano program LOPP/EVA z uzupełniającym napromienianiem.

Meder J, Walewski J, Tajer J, Lampka E, Osiadacz W, Brzeska B, Borawska A
p. 122-123

Rola leczenia napromienianiem w pierwotnych chłoniakach tarczycy.

Trzaska A, Lampka E, Meder J, Walewski J
p. 123-123

Radioterapia chłoniaków narządu wzroku.

Wolska-Szmidt A, Krzystolik Z, Jarema A
p. 123-124

Rozwój chłoniaka nieziarniczego w przebiegu choroby autoimmunologicznej. Opis pięciu przypadków.

Sas - Korczyńska S, Korzeniowska S
p. 124-124

Odczyny popromienne w tkance płucnej po napromienianiu techniką płaszcza górnego chorych na nowotwory układu chłonnego.

Błaszczyk P, Windorbska W, Mross M
p. 124-124

Wyniki kontroli radioterapii techniką zdjęć portalowych dla pacjentek napromienianych techniką box.

Dąbrowski A, Kukułowicz P, Sadowska E
p. 125-125

Realizacja techniki wielkopolowej w napromienianiu ziarnicy złośliwej przy wykorzystaniu systemu przestrzennego planowania teleradioterapii.

Morawska - Kaczyńska M, Dąbrowski R, Skowrońska-Gardas A, Sochacka B
p. 126-126

Wpływ normalizacji na rozkład planowanej dawki.

Grządziel A, Rembielak A, Ślosarek K
p. 126-126

Wpływ organizacji pracy i przeszkolenia personelu na radioterapię opartą na pełnej linii terapeutycznej. Doświadczenia ośrodka gliwickiego.

Miszczyk L, Jochymek B
p. 127-127

Wyniki codziennej kontroli akceleratorów Mevatron -KD2 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Lis K, Dąbrowski A, Jurek E, Niemiec I, Siewierski K, Szarwińska M, Walczak M, Żywicka D
p. 127-128

Efektywność elektronicznego obrazowania napromienianego pola w kontroli jakości radioterapii.

Stryczyńska G, Nawrocki S, Malicki J, Milecki P
p. 128-129

Wyznaczenie algorytmu obliczeń dawek dla automatycznych filtrów klinowych.

Popielarz M
p. 129-129

Porównanie zamierzonych współczynników TAR i SAR dla źródła 60Co - Theratron 780 z danymi literaturowymi.

Kierzkowski J, Piotrowski T, Malicki J
p. 129-130

Dawki w ciele chorego podczas radioterapii polami płaszczowymi.

Kosicka G, Malicki J, Kierzkowski J, Fundowicz D
p. 130-131

Niezależne szczęki kolimatora - nowe możliwości w radioterapii.

Rzepecki J, Łuczak W, Minczewska J, Skórzak A
p. 131-131

Planowanie leczenia raka piersi po tumorektomi z wykorzystaniem przystawki tomograficznej symulatora Ximatron.

Bryski E, Lesiak J, Sas-Korczyńska B, Korzeniowski S
p. 131-131

Skuteczność miejscowa przedoperacyjnej i pooperacyjnej radioterapii raka odbytnicy w odniesieniu do całkowitej dawki promieniowania i czasu leczenia promieniami.

Suwiński R, J. Taylor MG, Withers HR
p. 131-132

Napromienianie przedoperacyjne u chorych na raka dolnej części odbytnicy.

Bujko K, Nowacki MP, Sopyło R, Olędzik J, Bednarczyk M, Skoczylas J
p. 132-132

Wstępna ocena przydatności klinicznej dwóch systemów klasyfikacji (Dische i SOMA - LENT) późnych odczynów popromiennych wybranych tkanek zdrowych u chorych na nowotwory głowy i szyi leczonych promieniami.

Goleń M, Składowski K, Wygoda A, Przeorek W, Syguła M, Wilczek G, Wygoda Z
p. 133-133

Pooperacyjna brachyterapia dopochwowa u kobiet z rakiem błony śluzowej macicy.

Bratos K, Cikowska-Woźniak E, Roszak A, Niecewicz R
p. 133-134

Doświadczenia Oddziału Radioterapii II D.C.O. w leczeniu skojarzonym złośliwych glejaków mózgu.

Włodarska-Polińska M, Jagas M
p. 134-135

Ocena skuteczności leczenia promieniami u chorych na miejscowo zaawansowanego raka sutka.

Sąsiadek W, Wygoda A, Składowski K, Rogoźińska J, Lange B, Mucha A, Syguła M
p. 135-135

Radioterapia chorych na zaawansowanego raka krtani w materiale klinicznym Instytut Onkologii w Gliwicach w latach 1990-96.

Mucha A, Składowski K, Wygoda A, Sąsiadek W, Goleń M
p. 135-136

Wstępna ocena wyników leczenia oszczędzającego w latach 1993 - 1995 w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Adamiak E, Fundowicz D, Nowak M, Stryczyńska G
p. 136-137

Wyniki leczenia chorych na raka sutka w stadium rozsiewu w materiale Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Skowronek J, Adamska K, Bąk G, Jezierska D, Nowakowska E, O'Shea A, Kubaszewska M
p. 137-137

Zasady leczenia napromienianiem chorych na czerniaka złośliwego na przykładzie chorych leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Skowronek J, Adamska K, Nowakowska E, Jaraszyk D, Kubaszewska M, O'Shea A
p. 137-137

Rakowiak wątroby leczony paliatywnie napromienianiem - opis przypadku.

Skowronek J, Nyczak Z, Kubaszewska m
p. 138-138

Struktura wiekowa, objawy oraz czynniki prognostyczne u młodych kobiet (<35 roku życia) z rozpoznaniem raka szyjki macicy na podstawie materiału z Oddz. Radioterapii Szpitala Morskiego w Gdyni w latach 1989-1998.

Czyżewska K, Filarska D
p. 138-138

Ocena skuteczności leczenia przerzutów odległych u chorych na miejscowo wyleczonego raka szyjki macicy.

Jakubowicz J, Urbański K, Kojs Z, Karolewski Z
p. 139-139

Oczekiwania i potrzeby chorych na nowotwór w trakcie radioterapii.

Łuczak-Wawrzyniak J, Włodarczyk H, Machtyl A, Roszak A
p. 139-140

Aspekty techniczne i dozymetryczne w stereotaktycznej radioterapii guzów OUN.

Rostkowska J, Kania M, Bulski W, Wysocka A, Fijuth J
p. 140-140

Zastosowanie preparatu Vratizolin w radioterapii.

Pamucka M, Czopkiewicz L
p. 140-141

Wpływ precyzji w wyznaczaniu GTV w planowaniu radioterapii na określenie prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia nowotworu i ryzyka wystąpienia przerzutów.

Suwiński R
p. 141-142

Advancing the Art.-A Renaissance in IMRT.

Hoeppner CP, Siemens
p. 142-142

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2