Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number 6, 2004

The evaluation of the relationship between the percentage of preosteoclasts in the bone marrow or peripheral blood and activity markers in multiple myeloma patients

Dariusz Jawniak, Magdalena Górska, Aneta Gorący, Magdalena Wróbel

Summary:

Wstęp: Szpiczak plazmocytowy jest chorobą proliferacyjną o złożonej patogenezie, na którą składa się kompartment komórek szpiczakowych
tworzących tzw. „masę guza” oraz komórki osteoklastyczne z ich prekursorami tworzących komponent „kostny” choroby. Oba
procesy chorobowe są powiązane przez wpływy cytokin i wzajemne oddziaływanie komórek mimo to często w obrazie klinicznym widywane są dysproporcje w ich nasileniu. Celem pracy była cytofluorymetryczna identyfikacja prekursorów osteoklastów we krwi obwodowej i w szpiku u chorych na szpiczaka mnogiego, a także zbadanie wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi subpopulacjami komórek jednojądrzastych we krwi i w szpiku oraz odniesienie uzyskanych wyników do przebiegu klinicznego choroby, a w szczególności destrukcji układu
kostnego.
Materiał i metoda: Badania immunofenotypowe przeprowadzono w grupie 14 wcześniej nieleczonych chorych na szpiczaka mnogiego
za pomocą trójkolorowego cytometru przepływowego FACS Calibur.
Wyniki: Odsetek komórek nowotworowych w szpiku wahał się w granicach 8.1-21.3 (śr. 13.8±6.12), natomiast we krwi wynosił odpowiednio 0.1-3.6 (śr. 0.45±0.94). Odsetek prekursorów osteoklastów w szpiku wynosił 0.955±0.572, a we krwi 0.454±0.972. Zanotowano obecność ujemnej korelacji między odsetkiem preosteoklastów w szpiku a parametrami układu czerwonokrwinkowego oraz liczbą płytek krwi. Jednocześnie stwierdzono dodatnią korelację między odsetkiem preosteoklastów we krwi a "masą guza" ocenianą na podstawie odsetka
plazmocytów.
Wnioski: Immunologiczne cechy aktywności szpiczaka mnogiego odpowiadają aktywności choroby i korelują z wielkością kompartmentu
preosteoklastów. Duży odsetek preosteoklastów krążących we krwi wiąże się z małym zaawansowaniem zmian kostnych, co sugeruje mniejszą liczbę dojrzałych osteoklastów bezpośrednio zaangażowanych w destrukcję kostną.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(6) : 243-247

FULL TXT (PDF: 0,25MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2