Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 9, Number 5, 2004

Wpływ stresu oksydacyjnego na przebieg kliniczny ostrych białaczek mieloblastycznych

Dariusz Jawniak, Renata Jawniak, Magdalena Małek, Magdalena Górska

Summary:

Celem pracy było stwierdzenie wpływu potencjału oksydacyjnego, a także aktywności przeciwutleniaczy na przebieg kliniczny ostrych
białaczek mieloblastycznych i odpowiedź na chemioterapię.
Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 12 chorych (7 kobiet i 5 mężczyzn) na ostrą białaczkę mieloblastyczną leczonych w Klinice
Hematoonkologii AM w Lublinie. Stężenie MDA w osoczu krwi oznaczono metodą fluorymetryczną, natomiast aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i peroksydazy glutationu (GPx) we krwi pełnej oznaczono metodą kolorymetryczną przy użyciu odczynników Randox.
Wyniki: Czas przeżycia w grupie chorych z małą aktywnością GPx (<5.0U/ml) był statystycznie istotnie dłuższy niż w grupie z dużą aktywnością GPx (15.71±9.8 vs 5.8±3.68 miesiąca).
U chorych z hepatosplenomegalią stwierdzono statystycznie znamienną mniejszą aktywność SOD 52.0 vs 95.12U/ml w grupie bez hepatosplenomegalii.
Wniosek: Nowy stan równowagi poszczególnych mechanizmów obronnych układu oksydoredukcyjnego, wynikający z obecności ostrej proliferacji może modulować przebieg kliniczny ostrych białaczek i warunkować efektywność chemioterapii.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2004; 9(5) : 157-160

FULL TXT (PDF: 0,08MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2