Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 8, Number 1, 2003

Wpływ płyty rozpraszającej na rozkład dawki od wiązki promieniowania X o energii 6 MeV

Wittych J, Kukołowicz P.

Summary:

Cel: Zbadanie wpływu płyty rozpraszającej umieszczonej w polu promieniowania X o energii 6 MeV na rozkład dawki w obszarze narastania. Materiały i metody: Pomiary wykonano dla promieniowania X o energii 6 MeV generowanego w akceleratorze Mevatron KD2. Rozkłady dawki w osi centralnej wiązki zmierzono dla pól kwadratowych o boku 5, 10, 15 i 20 cm w odległości SSD=100 cm. Wykonano pomiary dla pól otwartych, modyfikowanych klinami 15o, 30o, 45o i 60o oraz dla pól modyfikowanych płytą umieszczoną w odległości 10, 15 i 20 cm od powierzchni fantomu. Wyniki: 1.Obecność płyty zwiększa dawkę w obszarze narastania i przybliża maksimum dawki do powierzchni. 2.Wzrost dawki jest tym większy, im płyta znajduje się bliżej absorbenta. Wnioski: Zastosowanie płyty rozpraszającej znacząco zmienia rozkład dawki w obszarze narastania, co umożliwia zastosowanie promieniowania X o energii 6 MeV w terapii nowotworu piersi oraz w tych wszystkich przypadkach, dla których konieczne jest zastosowanie promieniowania fotonowego o stosunkowo wysokiej energii i równoczesne napromienianie płytko położonych tkanek.

Signature: Rep Pract Oncol Radiother, 2003; 8(1) : 15-23

FULL TXT (PDF: 0,24MB)

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2